Doel van de verwerking

Bezoekers van de website

Persoonsgegevens van bezoekers van de website worden door OSV Deurne verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het beantwoorden van emails

Cookies

Voor onze website maken we gebruik van cookies. Raadpleeg voor informatie over deze cookies onze cookieverklaring.

Links naar andere websites

De website bevat links naar andere websites. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van OSV Deurne. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Wij raden je aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Leden van OSV Deurne

Persoonsgegevens van leden worden door OSV Deurne verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het voeren van de ledenadministratie.
 • Het innen van de verschuldigde contributie.
 • Het aanmelden bij de Nederlandse OnderwatersportBond (verplicht bij lidmaatschap van OSV Deurne).
 • Het verzorgen van (duik) opleidingen.
 • Het aanmelden bij Divers Alert Network Europe (wanneer wordt deelgenomen aan opleidingen/activiteiten onder hun vlag).
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Je e-mailadres wordt ook toegevoegd aan de mailinglijsten die binnen de club gebruikt worden voor interne communicatie.
 • Je telefoonnummer wordt ook toegevoegd aan de WhatsAppgroepen die binnen de club gebruikt worden voor interne communicatie.
 • Je adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en de naam en telefoonnummer van jouw ‘contactpersoon in geval van nood’ worden binnen de club verspreid via de ledenlijst.
 • Je naam, telefoonnummer en e-mailadres worden na het beëindigen van je lidmaatschap door de secretaris bewaard voor eventuele jubileum evenementen. Op verzoek zullen we deze verwijderen.

Gegevens

Voor de bovenstaande doelen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Van leden én websitebezoekers
 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Van leden
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Adres
 • Woonplaats
 • Brevetten / diploma’s in bezit
 • Naam en telefoonnummer van ‘contactpersoon in geval van nood’
 • Gebruikersnaam en inloggegevens voor de website

Doorgeven van persoonsgegevens

Wanneer het noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden geeft OSV Deurne ook gegevens door aan derden.
Dit gebeurt onder andere voor:

 • Het verzorgen van opleidingen en cursussen, zoals de NOB en DAN Europe.
 • Het verzorgen van brevetteringen en diploma’s.
 • Het verzorgen van online- lesprogramma’s.
 • Het onderbrengen van risicoverzekeringen.
 • Het aanmelden van contactpersonen bij zwembad Laco Deurne.
 • Het aanmelden van contactpersonen bij overige zakelijke relaties zoals leveranciers en onderhoudsbedrijven.

Doorgeven van persoonsgegevens

Wij hebben verwerkersovereenkomsten afgesloten met deze partijen (verwerkers) waarin afspraken zijn vastgelegd om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Wij geven de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen door, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Ook kunnen wij persoonsgegevens delen met derden wanneer jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Je kunt te allen tijde via mijnnob.nl de bij de NOB vastgelegde persoonsgegevens inzien, wijzigen of afschermen. De NOB en DAN Europe hebben elk een eigen privacy verklaring betreffende jouw inschrijving bij deze partijen. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Persoonsgegevens van minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

OSV Deurne bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. In het AGV-register op het secretariaat wordt omschreven hoelang , wat en waarvoor gegevens bewaard worden.

Beveiliging

Wij vinden het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben we passende beveiligingsmaatregelen genomen:

 • Om gegevens veilig te versturen via het internet heeft onze website een SSL-certificaat geïnstalleerd. Dit protocol creëert een versleutelde verbinding tussen een webserver en een internetbrowser. Deze verbinding zorgt ervoor dat alle gegevens, die tussen de webserver en browser worden verstuurd, geheim blijven.
 • Om de eenmaal opgeslagen gegevens van de website te beschermen zorgen wij ervoor dat alle systemen achter onze website up-to-date zijn.
 • Jouw wachtwoord wordt door ons enkel versleuteld opgeslagen en is dus niet zichtbaar voor mensenogen.

Jouw rechten

Je hebt recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van jou ontvangen hebben. Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Verder heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of na jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan deze verzoeken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacyverklaring

OSV Deurne kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 7 juni 2018.


Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 19 maart 2024